Gizlilik Politikası

Art-In Systems

Üyelik Sözleşmesi

1. Taraflar

İşbu sözleşme Uygulama dahilinde hizmetlerin kullanımına ilişkin açıklamalardan oluşan işbu Üyelik Sözleşmesi (bundan böyle “Sözleşme” olarak anılacaktır. Art-In Systems ile Art-In Systems uygulamasında üye olmaya elektronik olarak onay veren “Üye” arasında karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

 

2. Tanımlar

“UYGULAMA”: Art-In Systems isimli mobil uygulama tüm mobil cihazlarda çalışan mobil uygulama yazılımı ve bu yazılım ile bağlantılı olarak oluşturulan ürün ve hizmetlerin sunulduğu tüm sanal gerçeklik mecralarını ifade etmektedir. (Bundan böyle “Uygulama” olarak anılacaktır.)

“Kullanıcı”: Uygulamadan Art-In Systems tarafından sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan kişileri ifade etmektedir. (Bundan böyle “Kullanıcı” olarak anılacaktır. )

“Üye”: Art-In Systems uygulamasına üye olan ve “Uygulama” dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek ve/veya tüzel kişiler.

“Üyelik”: “Uygulama”nın ilgili bölümlerinden “Üye” olmak isteyen “Kullanıcı” tarafından “Uygulamaya” üye olmak için gerekli olan üyelik formunun doldurulması, kimlik bilgilerinin verilmesi, kimlik bilgilerinin doğruluğunun onaylanması “Art-In Systems” tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu sözleşmede tanımlanan “Üye” olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

“Kurumsal Üye”: Art-In Systems uygulamasına üye olan ve “Uygulama” dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan, ticari faaliyet gösterdiği doğrulanmış olan şahıs firmaları ile tüzel kişiler.

 

Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı:

İşbu sözleşmenin konusu; Kullanıcıya yönelik olarak uygulamada mevcut olan ve ileride Art-In Systems tarafından sunulacak tüm ürün ve hizmetlerin, bu ürün ve hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Kullanıcı, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, Uygulama ve Portal içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin Art-In Systems tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

KULLANIM KOŞULLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLER :

• “Kullanıcı”lar hukuka uygun amaçlarla “Uygulama” üzerinde işlem yapabilirler. “Kullanıcı”ların “Uygulama” dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine ait olacak olup, söz konusu hukuki ve cezai yükümlülüklerle ilgili “Art-In Systems”nın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını “Kullanıcı” kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

• “KULLANICI” “UYGULAMA” dahilinde bulunan her türlü resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanları, konum bilgilerini, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını; doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

• “Uygulama”, “Üye”ler tarafından “Art-In Systems veritabanı”na yüklenen “İçerik”lerin görüntülenmesi esasıyla çalışmaktadır. “Art-In Systems”, “Kullanıcı”lar tarafından görüntülenen ilan ve “İçerik”lerin hiçbir koşulda doğruluğunu, gerçekliği, güvenliğini ve hukuka uygunluğunu garanti etmemektedir. Söz konusu ilan ve “İçerik”ler dolayısıyla “Art-In Systems”nın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, ortaya çıkabilecek zararlardan ötürü “Art-In Systems”nın hiçbir tazmin yükümlülüğü olmayacağını “Kullanıcı”lar kabul ve beyan etmektedir.

• “Art-In Systems”, “Kullanıcı” ve “Üye” lerin bilgilerini kullanabilir, işleyebilir, paylaşabilir, ifşa edebilir, bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetlerinde, pazarlama faaliyetlerinde ve istatistikî analizler yapmak amacıyla kullanabilir. “Art-In Systems” aynı zamanda; kullanıcının IP adresi, “Uygulama”nın hangi bölümlerini ziyaret ettiği,tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler ve teklifler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. Uygulama’nın süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak için, Artin Systems’in işbirliği içinde olduğu firmalara Kullanıcı bilgilerini aktarmasına, bu firmalar tarafından Kullanıcı bilgilerinin işlenmesine ve kullanılmasına Kullanıcı onay vermektedir.

• “Kullanıcı”lar ve “Üye” ler “Uygulama” dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, “Art-In Systems”nın ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz veya taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini, mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, mevzuatın gerektirdiği önlemleri alacağını ve prosedürleri yerine getireceğini, yasadışı, suç teşkil edecek, rahatsız edici, kişilik haklarına zarar verici, fikri haklara, telif haklarına, marka haklarına ve mülkiyet haklarına tecavüz edici tutum ve davranışlarda bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

• “Uygulama” üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriğin depolandığı veritabanına yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve/veya “Art-In Systems”nın “Kullanım Koşulları” çerçevesinde üçüncü kişilerce erişilmesi hukuka uygundur. Bunun dışındaki yapılan erişimler hukuka aykırı olup; “Art-In Systems”nın her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır.

• “Art-In Systems”, “Üye”lerin içeriklerini öğrenme amacıyla görüntülemeye ve “UYGULAMA ARAYÜZÜ”nü kullanmaya izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların, müşteri bilgilerinin, tasarımlarının, kod ve yazılımlarının, veri tabanında yer alan bilgilerinin kısmen veya tamamen kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, değiştirilmesi, başka veri tabanlarına aktarılması, bu veri tabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması, “Art-In Systems” üzerindeki ilanlara link verilmesi de dâhil olmak üzere benzer fiillerin işlenmesine “Art-In Systems” tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Bu tür fiiller hukuka aykırı olup; “Art-In Systems’nın talep, dava ve takip hakları saklıdır.

• “UYGULAMA”nın bütününün veya herhangi bir bölümünün bozma, değiştirme, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanılması, “UYGULAMA”nın iletişim veya teknik sistemleri engelleyen, bozan ya da sistemlere müdahale eder bir şekilde “UYGULAMA”ya erişim sağlanmaya çalışılması, “UYGULAMA” üzerinde otomatik program, robot, örümcek, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data minig) veri taraması (data trawling) vb. “screen scraping” yazılımları veya sistemleri, otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanılması, diğer kullanıcılarının verilerine veya yazılımlarına izinsiz olarak ulaşılması, “UYGULAMA”daki içeriğin “Kullanım Koşulları” ile belirlenen kullanım sınırları dışında kullanılması hukuka aykırı olup; “Art-In Systems”nın her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır. İşbu şartlara ve yasalara aykırı kullanımın tespiti halinde; “Art-In Systems”, “Kullanıcı”yı ve “Üye”yi yetkili makamlara bildirme hakkına sahiptir. “Kullanıcı” bu tür kullanımlar sonucu oluşan zarar ve taleplerden “bizzat sorumlu olduğunu kabul etmektedir.

• “UYGULAMA”da verilen hizmetin kesintiye uğraması, bilgi iletiminde aksaklıklar, gecikmeler, başarısızlar yaşanması, veri kaybı halinde oluşabilecek her türlü doğrudan ve dolaylı zararlardan “Art-In Systems”nın sorumlu tutulamayacağını “Kullanıcı” kabul ve taahhüt etmektedir. • Art-In Systems, işbu Uygulama ve uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, Uygulamayı kullanma koşulları ile Uygulamada sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, yeniden organize etme, Uygulamayı durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, Uygulamada yayım anında yürürlüğe girer. Kullanıcılar, Uygulamanın kullanımı ya da Uygulamaya giriş ile bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır. Değişiklikler, Art-In Systems tarafından belirlenen mecra üzerinden Kullanıcılara duyurulur.

 

Bireysel Üyelik Sözleşmesi :

Taraflar

İşbu Bireysel Üyelik Sözleşmesi (bundan böyle “Üyelik Sözleşmesi” olarak anılacaktır); Art-In Systems Uygulamasına üye olmak için işbu Üyelik Sözleşmesi ile Uygulamada yer alan şartlar ile kurallara onay veren “Üye” arasında elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir.

 

Tanımlar

“UYGULAMA”: Art-In Systems isimli mobil uygulama tüm mobil cihazlarda çalışan mobil uygulama yazılımı ve bu yazılım ile bağlantılı olarak oluşturulan ürün ve hizmetlerin sunulduğu tüm sanal gerçeklik mecralarını ifade etmektedir. (Bundan böyle “Uygulama” olarak anılacaktır.)

“Kullanıcı”: Uygulamadan Art-In Systems tarafından sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan kişileri ifade etmektedir. (Bundan böyle “Kullanıcı” olarak anılacaktır. )

“Üye”: Art-In Systems uygulamasına üye olan ve “Uygulama” dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek ve/veya tüzel kişiler.

“Üyelik”: “Uygulama”nın ilgili bölümlerinden “Üye” olmak isteyen “Kullanıcı” tarafından “Uygulamaya” üye olmak için gerekli olan üyelik formunun doldurulması, kimlik bilgilerinin verilmesi, kimlik bilgilerinin doğruluğunun onaylanması “Art-In Systems” tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Üyelik işlemi tamamlanmadan işbu sözleşmede tanımlanan “Üye” olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

“Kurumsal Üye”: Art-In Systems uygulamasına üye olan ve “Uygulama” dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan, ticari faaliyet gösterdiği doğrulanmış olan şahıs firmaları ile tüzel kişiler.

“Üyelik Sözleşmesi”: “UYGULAMA”da yer alan şartlar ve koşullar ile kullanıcının “Üyelik Sözleşmesi”ni anladığına ve kabul ettiğine ilişkin elektronik olarak verdiği onay neticesinde elektronik ortamda akdedilen, “UYGULAMA”da yer alan şart ve kurallarla birlikte bir bütün olan elektronik sözleşme.

“Art-In Systems Üyelik Hesabı”: “Üye”nin “UYGULAMA” içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, “Üyelik”le ilgili konularda “Art-In Systems”ya talepte bulunduğu, “Üyelik bilgilerini güncelleyip, sunulan hizmetlerle ilgili raporlamaları görüntüleyebildiği, kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği “TELEFON NUMARASI” ve “ŞİFRE” ile “Uygulama” üzerinden eriştiği “Üye”ye özel uygulama sayfaları bütünü.

“Art-In Systems Hizmetleri” : “UYGULAMA” içerisinde “Üye”nin işbu “Üyelik Sözleşmesi” içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla “Art-In Systems” tarafından sunulan uygulamalardır. “Art-In Systems”, “UYGULAMA” içerisinde sunulan “Hizmetler”inde dilediği zaman değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Yapılan değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili “Üye”nin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar “UYGULAMADAN”dan “Üye”ye duyurulur, açıklanan şartlar ve koşullar “UYGULAMA”da yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

“İçerik”: “UYGULAMA”da yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yazımsal ve işitsel imgeler.

“Art-In Systems Arayüzü” : Art-In Systems ve “Üye”ler tarafından oluşturulan içeriğin “Kullanıcı”lar ve “Üyeler” tarafından görüntülenebilmesi ve “Art-In Systems Veritabanı”ından sorgulanabilmesi amacıyla “Kullanıcı”lar ve “Üyeler”tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları “Art-In Systems”ya ait olan tasarımlar içerisinde “UYGULAMA” üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren Uygulama sayfaları.

“Art-In Systems Veritabanı” : “UYGULAMA” dahilinde erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği “Art-In Systems”ya ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanıdır.

 

“Üyelik Sözleşmesi”nin Konusu ve Kapsamı:

İşbu “Üyelik Sözleşmesi”nin konusu, “Uygulama”da sunulan “Hizmetler”in, bu “Hizmetler”den yararlanma şartları ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. “Üyelik Sözleşmesi” ve “Uygulama” içerisinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve “Hizmetler”e ilişkin “Art-In Systems” tarafından yapılan tüm uyarı, bildirim, uygulama ve açıklama gibi beyanlar kapsam dâhilindedir. “Kullanıcı”, işbu “Üyelik Sözleşmesi” hükümlerini kabul etmekle, “Uygulama” içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin “Art-In Systems” tarafından açıklanan her türlü beyana uygun davranacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

 

Üyelik Şartları

“Uygulama”ya üye olabilmek için reşit olmak ve “Art-In Systems” tarafından işbu “Üyelik Sözleşmesi” kapsamında geçici olarak üyelikten uzaklaştırılmamış, üyeliği askıya alınmamış veya üyelikten süresiz yasaklanmamış olmak gerekmektedir.

“Art-In Systems” “ÜYE”lerden iki kez konum almaktadır.”ÜYE” kayıt olurken işaretlediği konumu diğer “ÜYE”ler ile paylaşmayı kabul eder.

“Art-In Systems”nın ikinci aldığı konum diğer “ÜYE”ler ile arasındaki mesafeyi anlık olarak hesaplayabilmek ve “Art-In Systems”nın “ARAMA SONUÇLARI” ekranında sayısal olarak göstermesidir.

“ÜYE” uygulamanın konumuna erişebileceğini kabul eder.

“Art-In Systems” kullanıcının anlık konumlarını 3. Kişilerle paylaşmayacağını beyan eder.

“Art-In Systems” herhangi bir zamanda gerekçe göstermeden, bildirimde bulunmadan, tazminat, ceza vb. sair yükümlülüğü bulunmaksızın derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu “Üyelik Sözleşmesi”ni tek taraflı olarak feshedebilir, “Üye”nin “Üyelik”ine son verebilir veya geçici olarak durdurabilir. “Uygulama”da belirtilen kurallara aykırılık halleri, “Üye”nin “Art-In Systems” bilgi güvenliği sistemine risk oluşturması halleri üyeliğe son verme veya üyeliği geçici durdurma hallerindendir.

 

Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

“Üye”nin Hak ve Yükümlülükleri

“Üye”, “UYGULAMA”da belirtilen kurallara, beyanlara, yürürlükteki tüm mevzuata ve ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, “Üyelik Sözleşmesi” hükümleri ile “UYGULAMA”daki tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul ve taahhüt etmektedir.

“Üye”, “Art-In Systems”nın yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda; “Üye”lere ait gizli/özel/ticari bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olduğunu, bu sebeple “Art-In Systems”dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

“Üye”nin “UYGULAMA” üzerinde oluşturduğu profil sayfası,kişisel bilgileri,fotoğraf galerisi,video galerisi,hizmetleri,ürünleri ,oluşturmuş olduğu anahtar kelimeleri vs. bilgilerinin doğruluğundan “Üye” sorumludur ve her ne sebepten olursa olsun “Art-In Systems” sorumlu değildir ve tutulamaz.

Anahtar Kelime Oluşturma:“Üye” kendi alnıyla ilgili kategorisinde yaptığı işi,sattığı ürünü veya verdiği hizmetleri anlatmak için oluşturmuş olduğu kelime ve/veya kelimeler grubudur. Bu anahtar kelimeleri oluştururken “Art-In Systems” tarafından kabul edilmeyen ve yasaklanmış (Örnek: Erotik çağrışım yapan ve/veya anımsatan kelimeler gibi.) kelime ve/veya kelime gruplarını giremez. “Art-In Systems ”Bu kuralın ihlali gerçekleştiği taktirde “Üye”nin üyelik durumunu geçici olarak durdurma ve bu kuralın tekrar ihlal edilmesi durumunda ise süresiz üyeliğini iptal etme yetkisine sahiptir. https://www.artinsystems.com/bize-ulasin adresinden üyeliğinizi aktif etmek için gerekli işlemleri uygulamanız gerekmektedir.

“Üye”lerin, “Art-In Systems Üyelik Hesabı”na girişte kullandıkları “TELEFON NUMARASI” ve “ŞİFRE”nin güvenliğini sağlamaları, münhasıran ve münferiden kendileri tarafından kullanılmasını temin etmeleri, üçüncü kişilerden saklamaları tamamen kendi sorumluluğundadır. Bu konuda ihmal veya kusurlarından dolayı diğer “Üye”lerin ve/veya “Art-In Systems”nın ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği maddi ve/veya manevi her tür zararlardan “Üye” sorumludur.

“Üye”, “UYGULAMA” dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu, söz konusu bilgi ve içeriklerin “UYGULAMA” üzerinde yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin, yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını kabul ve taahhüt etmektedir. “Art-In Systems”, “Üye” tarafından “Art-In Systems”ya iletilen veya “UYGULAMA” üzerinden “Üye” tarafından yüklenen bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından veya yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz.

“Üye”, “Art-In Systems”nın yazılı onayı olmadan işbu “Üyelik Sözleşmesi”ni veya bu “Üyelik Sözleşmesi”nin kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

“Üye” hukuka uygun amaçlarla “UYGULAMA” üzerinde işlem yapabilir. “Üye”nin, “UYGULAMA” dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. “Üye”, “Art-In Systems”nın ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki “UYGULAMA” dâhilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, başka veritabanına aktarmayacağını veya bu nitelikte sonuçlar doğurabilecek şekilde “UYGULAMA”ya yüklemeyeceğini; bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını; gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. “Üye”nin işbu “Üyelik Sözleşmesi” hükümlerine ve hukuka aykırı olarak gerçekleştirdikleri “UYGULAMA” üzerindeki faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı “Art-In Systems” doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

“Art-In Systems”, “Üye”lerin sadece ilgili ilanların içeriklerini öğrenme amacıyla ilanları görüntülemesine ve “Art-In Systems”nın belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, ilanların kısmen veya tamamen kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, başka veritabanlarına aktarılması, bu veritabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması, “Art-In Systems” üzerindeki ilanlara link verilmesi de dahil olmak üzere benzer fiillerin işlenmesine “Art-In Systems” tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Bu tür fiiller hukuka aykırı olup; “Art-In Systems”nın gerekli talep, dava ve takip hakları saklıdır.

“Üye”, üçüncü şahıslardan aldığı mal ve hizmetlerdeki ayıplarla ilgili “Art-In Systems”nın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili sair mevzuat kapsamındaki her türlü talep ve sorumluluğun muhatabının ilgili mal ve hizmeti satıcısına ait olduğunu ve bunlara ilişkin olarak her tür sorumluluk ve yükümlülükten “Art-In Systems”yı ibra ettiğini kabul ve taahhüt etmektedir.

 

“Art-In Systems”nın Hak ve Yükümlülükleri:

“Art-In Systems”, işbu “Üyelik Sözleşmesi”nde bahsi geçen hizmetleri; ilgili hizmetlerin sunumuyla ilgili “Art-In Systems Üyelik Hesabı” içerisinde belirtilen açıklamalar ve işbu “Üyelik Sözleşmesi”nde belirtilen koşullar dâhilinde yerine getirmeyi, işbu “Üyelik Sözleşmesi” kapsamında belirtilen hizmetlerin sunulabilmesi için gerekli olan teknolojik altyapıyı tesis etmeyi ve işletmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu madde içerisinde belirtilen teknolojik altyapı tesis etme yükümlülüğü, sınırsız ve eksiksiz bir hizmet taahhüdü anlamına gelmemektedir; “Art-In Systems” her zaman herhangi bir bildirimde bulunmadan işbu “Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen hizmetlerini ve teknolojik altyapısını durdurabilir veya son verebilir.

“Art-In Systems”, “UYGULAMA”da sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; “Üye”lerin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri “UYGULAMA” kullanıcıları da dâhil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. “Art-In Systems”, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. “Üye”ler, “Art-In Systems”nın talep ettiği değişiklik ve/veya düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. Değişiklik ve/veya düzeltmeleri gerekli görüldüğü takdirde “Art-In Systems” yapabilir. “Art-In Systems” tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin, kullanıcılar tarafından zamanında yerine getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen kullanıcılara aittir.

“UYGULAMA” üzerinden, “Art-In Systems”nın kendi kontrolünde olmayan “Satıcı”lar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka internet sitelerine ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere link verebilir. Bu linkler “Üye”ler tarafından veya sadece referans kolaylığı nedeniyle “Art-In Systems” tarafından sağlanmış olabilir ve linkin yöneldiği internet sitesini veya işleten kişisini desteklemek amacıyla veya internet sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde doğrulama beyanı veya garanti niteliği taşımamaktadır. “UYGULAMA” üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, internet siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya internet sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında “Art-In Systems”nın herhangi bir sorumluluğu yoktur.

“Art-In Systems”, “UYGULAMA”nın işleyişine, hukuka, başkalarının haklarına, “Üyelik Sözleşmesi” koşullarına, genel ahlak kurallarına aykırı olan mesajları, içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; “Art-In Systems” bu mesaj ve içeriği giren “Üye”nin üyeliğine herhangi bir bildirim yapmadan son verebilir.

“Art-In Systems”nın, ” Art-In Systems ” çalışanlarının ve yöneticilerinin, “Portal”da “Üye”ler ve “Kullanıcı”lar tarafından sağlanan içeriklerin hukuka uygun olup olmadığını, gerçekliğini, doğruluğunu araştırmak ve kontrol etmek yükümlülüğü bulunmamaktadır. “Art-In Systems” geliştiricisi olan “ART-IN YAZILIM AR-GE” uygulamadan hiçbir hak talep edemez ve uygulamanın kullanımından doğacak herhangi bir aksaklık veya sorundan sorumlu tutulamaz.

 

Gizlilik Politikası

“Art-In Systems “Üye”lere ait gizli bilgileri ancak Gizlilik Politikası’nda belirtilen koşullar dâhilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir.

“Art-In Systems”, “Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen amaç ve kapsam dışında da “Üye” olma aşamasında talep edilen ad-soyad, telefon numarası, e-mail adresi gibi bilgileri; yürürlükte bulunan mevzuatta öngörülen koşullara tabi şekilde ve gerektiğinde ek onayları almak suretiyle sms, e-mail, UYGULAMA içi bilgilendirmeler ve benzeri yöntemlerle, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetleri, araştırma, pazarlama faaliyetleri ve istatistikî analizler yapmak amacıyla veya gerektiğinde “Üye” ile temas kurmak için kullanabilir. Yine yürürlükte bulunan mevzuat uyarınca kişisel veriler aynı zamanda “Art-In Systems” UYGULAMA süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak için “Art-In Systems”nın işbirliği içinde olduğu firmalara aktarılabilir, bu firmalar tarafından işlenebilir ve kullanılabilir. “Art-In Systems”nın belirtilen amaçlarla işbirliği içinde bulunduğu gerçek kişi ve/veya tüzel kişilere, Kullanıcıların kişisel verilerini iletmesine Kullanıcılar onay vermektedir.

 

Fikri Mülkiyet Hakları

“Üye”ler, “Art-In Systems”nın hizmetlerini, “Art-In Systems” bilgilerini ve “Art-In Systems”nın telif haklarına tabi çalışmalarını satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının “Art-In Systems”nın hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu “Uygulama Kullanım Koşulları” dâhilinde “Art-In Systems” tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde “Art-In Systems”nın telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.

 

Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, “Art-In Systems” işbu “Üyelik Sözleşmesi” ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, “Art-In Systems” için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için “Art-In Systems”dan herhangi bir ad altında tazminat talep edilemeyecektir. Mücbir sebep terimi; doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve “Art-In Systems”nın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

 

“Üyelik Sözleşmesi” Değişiklikleri

“Art-In Systems”, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak işbu “Üyelik Sözleşmesi”ni uygun göreceği herhangi bir zamanda “UYGULAMA”da yayınlayarak değiştirebilir. İşbu “Üyelik Sözleşmesi”nin değişen hükümleri, “UYGULAMA”da yayınlandığı tarihte geçerlilik kazanarak yürürlüğe girecek, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu “Üyelik Sözleşmesi”, “Üye”nin tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

 

Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu “Üyelik Sözleşmesi”nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve işbu “Üyelik Sözleşmesi” dâhilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu “Üyelik Sözleşmesi”nden dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Isparta Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

“Art-In Systems” Kayıtlarının Geçerliliği

“Üye”, işbu “Üyelik Sözleşmesi”nden doğabilecek ihtilaflarda “Art-In Systems”nın kendi veritabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini,”Art-In Systems”i yemin teklifinden beri kıldığını ve bu maddenin HMK 193. Madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Yürürlük

İşbu “Üyelik Sözleşmesi” ve “Üyelik Sözleşmesi”yle “UYGULAMA”da yer alan kurallar ve şartlar, “Üye”nin elektronik olarak onay vermesi ile elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir. “Üyelik Sözleşmesi”nin herhangi bir hükmünün geçersizliği, mevzuata aykırılığı veya uygulanabilir olmaması sözleşmenin geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir.

Yukarıda belirtilen kurallar size uygun gelmiyorsa lütfen bu uygulamayı kullanmayınız.